เกี่ยวกับสมาคมฯ

วิสัยทัศน์ (Vision):

จักเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่มุ่งพัฒนามาตรฐานการดูแลสุขภาพเพศประชาชนไทยทุกเพศ และพัฒนาวิชาการเพศวิทยาไทยให้สู่การยอมรับในระดับสากล


พันธกิจ (Mission):

1. เป็นองค์กรหลักทางวิชาการด้านสุขภาพเพศ ของประเทศไทย เผยแพร่ความรู้ด้านเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ เพื่อให้ประชาชนไทยมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ร่วมถึงเสนอความเห็นต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพศ  

2. เป็นศูนย์กลางเครือข่าย บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านสุขภาพเพศ สนับสนุนสมาชิกในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับสุขภาพเพศและวิชาชีพเวชกรรมให้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

3. ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพเพศ ที่ถูกต้อง ทันสมัย และ มีประโยชน์แก่ประชาชน

4. พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ร่วมมือกับอารยประเทศ ในการพัฒนางานด้านสุขภาพเพศ เพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ


ค่านิยมองค์กร (Core Values): "S-E-X-O"

S - Sex positive กรรมการ อนุกรรมการ และสมาชิก มีความคิดเชิงบวกกับเรื่องเพศ ไม่ตีตราความแตกต่างของเพศสภาพและเพศรสที่หลากหลายซึ่งอาจไม่ตรงกับความรู้สึกของตนเอง

 

E - Ethical มุ่งรักษาจริยธรรมในการดำเนินงานของสมาคม เสริมสร้างให้กรรมการ อนุกรรมการ และสมาชิกทำงานอย่างมีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ไม่นิ่งเฉยเมื่อพบการกระทำผิดในสมาคม ทำงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้ 


X - No discrimination การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ อนุกรรมการ รวมทั้งการรับสมัครสมาชิกสมาคม จักไม่มีการเลือกปฏิบัติจากประเด็นเรื่องเพศที่แตกต่าง รวมทั้งมีแนวเสนอกรอบความคิดไม่ตัดสินความแตกต่างของเรื่องเพศที่หลากหลายให้กับสังคมไทย (non-judgemental) แต่พึงให้มองเป็นเฉดสีที่หลากหลาย


O - Open-minded เปิดใจและรับฟังมุมมองที่แตกต่างอยู่เสมอ เพื่อสร้างรูปแบบการทำงานเป็นทีมให้เกิดความก้าวหน้าของสมาคม ผลักดันให้กรรมการ อนุกรรมการ มุ่งทำงานเพื่อสมาคมภายใต้พันธกิจและวิสัยทัศน์เดียวกัน รวมทั้งเปิดใจและรับฟังความคิดเห็นแตกต่างจากสมาชิกของสมาคมโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเพศทุกมิติ ได้แก่ เพศกำเนิด เพศสภาพ เพศวิถี เพศรส และเพศสัมพันธ์ เพราะเป็นเรื่องที่อาจจะมีความเห็นต่างได้มาก

คณะกรรมการ

รศ. ดร. นพ.อติวุทธ กมุทมาศ

นายกสมาคม

นพ.ศิวพล ฐิตยารักษ์

อุปนายกและอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและจัดหาทุน

พ.ต.ท. พญ.ลักขณา จักกะพาก

เลขาธิการและรองประธานอนุฯฝ่ายวิชาการ

พ.ท.นพ.พศวีร์ ขวัญช่วย

ประธานฝ่ายวิชาการ

นพ.ปัญญา ศักดิ์สง่าวงษ์

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

น.ส.กิ่งไผ่ คู่สกุลนิรันดร์

เหรัญญิกและอนุกรรมการฝ่ายทะเบียน

พว.กษมา มาตรศรี

ประธานฝ่ายปฏิคม

ดร.ปรัชญา เพชรเกตุ

ประธานฝ่ายทะเบียนและอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

คณะอนุกรรมการ

นพ.ธนภพ บำเพ็ญเกียรติกุล

อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

นพ.สรวิศ วัยนิพิฐพงษ์

อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

พญ.มุทิตา มนาสถิตย์

อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

พญ.ณัฐนิตา มัทวานนท์

อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

พญ.ขวัญชนก หอมแสงประดิษฐ

อนุกรรมการฝ่ายวิชาการด้านวารสารสมาคม

พ.พิชญ จงสกุล

เลขานุการอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและจัดหาทุน

พว.วินิตย์ หลงละเลิง

ที่ปรึกษาอนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและจัดหาทุน

น.ส.ธิดารัฐ พิเชษฐพันธ์

รองเลขาธิการสมาคมฯ

พญ.ธนวรรณ ศิริสุข

ประธานอนุฝ่ายปฏิคมและจัดหาทุน อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

นพ.เบญทวิช สุรศาสตร์พิศาล

รองประธานอนุฯฝ่ายปฏิคมและจัดหาทุน

น.ส.ณัฏชนา เตี้ยมฉายพันธ์

อนุกรรมการฝ่ายปฏิคมและจัดหาทุน

นพ.อภิสิทธิ์ ตั้งสินมั่นคง

ผู้ช่วยเลขาฯและอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปฏิคมและจัดหาทุน

.ส.ชวิศา เฉิน

รองประธานอนุฯฝ่ายเหรัญญิกและเลขาฯฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายขวัญข้าว คู่สกุลนิรันดร์

อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิชาการ และทะเบียน

นพ.ภูดิส ตั้งคณานันท์

รองประธานอนุกรรมการฝ่ายทะเบียน อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

ดร.จุมพล รามล

อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน

นายบุริมภัทร์ สุนทระศานติก

อนุกรรมการฝ่ายทะเบียน

พญ.เมธาวดี หนุนภักดี

เลขานุการและอนุกรรมการฝ่ายทะเบียน

พญ.อวัสดา บุณยัษเฐียร

อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

นพ.มาโนชญ์ ลีชุติวัฒน์

อนุกรรมการฝ่ายวิชาการและเลขาธิการ

พญ.สุชานันท์ เชวงเกียรติ

อนุกรรมการฝ่ายวิชาการและเลขาฯฝ่ายเลขาธิการ

นพ.คริษฐ์ จายะสกุล

อนุกรรมการฝ่ายเลขาธิการและฝ่ายวิชาการ

นพ.ณัฎฐชัย รำเพย

เลขาฯอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์