สมาชิกสมาคม

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

  • เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ งานประชุม หรืองานเสวนา ในราคาสมาชิก

  • เข้าร่วมงานอบรมหรือสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อสมาชิกโดยเฉพาะ

  • เข้าร่วมการประชุมประจำปี เพื่อร่วมกำหนดทิศทางของสมาคมฯ

  • ได้รับข่าวสารจากทางสมาคมฯ


คุณสมบัติของสมาชิก

  • สมาชิกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และ

  • ผู้ที่ผ่านการศึกษาหรือการฝึกอบรมด้านเพศวิทยาคลินิกหรือเวชศาสตร์ทางเพศตามที่สมาคมฯรับรอง และ/หรือ

  • บุคคลผู้ประกอบอาชีพ กำลังปฏิบัติงานหรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศหรือวิชาชีพเวชกรรม ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากข้อบังคับสมาคม

คุณสมบัติอย่างละเอียดตาม ข้อบังคับสมาคม


ขั้นตอนการสมัครสมาชิกสมาคมเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ (ประเทศไทย)

  1. กรอกใบสมัครผ่านทาง Google Form ด้านล่าง

  2. ส่งสลิปโอนเงินค่าสมาชิกตลอดชีพ (1,000 บาท) บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ชื่อบัญชี: สมาคมเพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศ (ประเทศไทย) เลขที่บัญชี 412-115009-1 และสำเนาบัตรประชาชน (ระบุสำเนาถูกต้อง - เพื่อการสมัครสมาชิกสมาคมฯ) ทาง Line Official Account: @295qeguo

  3. คณะกรรมการสมาคมฯจะดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของท่าน และจะประกาศรายชื่อสมาชิกใหม่ภายในเดือนถัดไป นับจากเดือนที่ท่านสมัครบนเว็บไซต์สมาคม www.tacs.or.th โดยสมาคมฯจะทำการติดต่อท่านกลับเมื่อมีการประกาศแล้ว