เพศวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์ทางเพศคืออะไร?

เพศวิทยา (Sexology) คือ การศึกษาทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องเพศของมนุษย์ ดังนั้น เพศวิทยาคลินิก (Clinical Sexology) จึงหมายถึงการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องเพศของมนุษย์ในเชิงคลินิก คือเชิงที่มีทักษะการให้คำปรึกษา การดูแลสุขภาพเพศ รวมไปถึงการศึกษาให้เกิดความสุขและเป็นอยู่ดี มีสุขภาวะทางเพศ นักเพศวิทยาคลินิกจึงสามารถให้คำปรึกษาเรื่องเพศ ทำเพศบำบัด แก้ไขปัญหาทางเพศ และให้เพศศึกษาได้

เวชศาสตร์ทางเพศ (Sexual medicine) คือ วิชาทางการแพทย์ที่ดูแลปัญหาสุขภาพเพศ แพทย์เวชศาสตร์ทางเพศ จึงจะรักษาความบกพร่องทางเพศด้วยยา การผ่าตัด การทำเพศบำบัด และการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพเพศ โดยจะยึดหลักการดูแลผู้รับบริการแบบองค์รวม คือ ดูแลทั้งกาย จิตใจ และสังคม ที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดปัญหาทางเพศทั้งระดับบุคคลและครอบครัว


เรียนรู้เกี่ยวกับสมาคมฯ

หลักสูตรประกาศนียบัตร

เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมฯ