กิจกรรม

สัมมนาวิชาการ (สำหรับบุคลากรและผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาฯ)

ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรประกาศนียบัตร (สำหรับผู้สนใจศึกษาในสาขาฯ)

ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คลินิกสุขภาพเพศ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

งานประชุมและเสวนา (สำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ)

Coming Soon